Privacy Policy

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

1. Toepassing van de Algemene voorwaarden

 1. Alle overeenkomsten tussen de naamloze vennootschap “KAASAFFINEURS VAN TRICHT”, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met zetel te Boomgaardstraat 1-3, 2018 Antwerpen, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0845.246.122, (hierna genoemd “ KAASAFFINEURS VAN TRICHT ”) met betrekking tot door haar geleverde producten (hierna “ Product(en) ”) en elke persoon die een bestelling/opdracht plaatst bij KAASAFFINEURS VAN TRICHT (hierna genoemd de “ Klant ”), worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde):
  I. De schriftelijke overeenkomst tussen KAASAFFINEURS VAN TRICHT en de Klant;
  II.  De opdrachtbevestiging;
  III.  Deze algemene voorwaarden;

Door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order, het ondertekenen van een offerte of het sluiten van een overeenkomst erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige contractuele, precontractuele en buitencontractuele verhoudingen met KAASAFFINEURS VAN TRICHT, dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

 • Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door KAASAFFINEURS VAN TRICHT van enig recht (waaronder deze algemene voorwaarden), kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt KAASAFFINEURS VAN TRICHT niet het recht dit later in te roepen.  

 • Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. KAASAFFINEURS VAN TRICHT behoudt zich het recht voor om nieuwe versies van deze algemene voorwaarden te hanteren.    De gewijzigde versie zal tussen partijen gelden indien de Klant hiertegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt binnen de 30 dagen na het overmaken van de nieuwe versie.    Ingeval van bezwaar zullen de bestaande voorwaarden blijven gelden.

 • Eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen KAASAFFINEURS VAN TRICHT en de Klant te goeder trouw onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de algemene voorwaarden.

2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes van KAASAFFINEURS VAN TRICHT worden gegeven louter ter informatie en zonder enige verbintenis. De gegevens in verband met hoeveelheden, ingrediënten, vormgeving, prestaties enz. die in de cataloog, folders, publicatie en/of op de website van KAASAFFINEURS VAN TRICHT voorkomen worden slechts bij benadering opgegeven. De Klant kan deze niet inroepen om niet-conformiteit aan te tonen.   
 • Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling/opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen/opdrachten.  
 • Een offerte geldt tevens slechts twintig (20) dagen vanaf het uitschrijven van de offerte of, indien van toepassing, voor de duur die erop wordt vermeld.

3. Prijs, voorschot en betaling

 1. Alle prijzen van KAASAFFINEURS VAN TRICHT zijn uitgedrukt in euro, behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.
 • Aan een door KAASAFFINEURS VAN TRICHT gegeven schatting van de kosten kunnen door de Klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door de Klant aan KAASAFFINEURS VAN TRICHT kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door KAASAFFINEURS VAN TRICHT te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

 • De prijzen zijn gebaseerd op de levering  ex works  volgens de Incoterms geldend op datum van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 • KAASAFFINEURS VAN TRICHT behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant een voorschot of contante betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling/opdracht over te gaan. Dit recht behoudt zij ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

 • Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van KAASAFFINEURS VAN TRICHT door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen, tenzij anders wordt vermeld.

 • De Klant is niet gerechtigd om de facturen van KAASAFFINEURS VAN TRICHT te verrekenen of te compenseren met de vorderingen op KAASAFFINEURS VAN TRICHT. Daarnaast is de Klant niet gerechtigd om de betaling van facturen in te houden in geval van klachten met betrekking tot de geleverde Producten.

 • Facturen kunnen door de Klant enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 8 dagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering, bij gebreke waaraan de factuur wordt geacht te zijn aanvaard. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

 • De onvoorwaardelijke betaling door de Klant (van een deel) van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

 • Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

 • Indien de Klant volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover KAASAFFINEURS VAN TRICHT hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

4. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

 1. Bij niet-betaling van de verschuldigde bedragen op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest van 12% per jaar verschuldigd voor de op de vervaldag niet geïnde sommen, met als minimum de wettelijke rentevoet conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat het nog verschuldigde saldo van de facturen, in geval van laattijdige betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling zal worden verhoogd met de forfaitair bepaalde schadevergoeding gelijk aan 15% van het openstaand factuurbedrag met een minimum van 62 EUR (excl. BTW), onverminderd het recht van KAASAFFINEURS VAN TRICHT op hogere bewezen schade. Deze percentages moeten worden berekend op de verschuldigde sommen en de nog te vervallen sommen in geval betalingstermijnen werden toegestaan.

 2. Indien de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan KAASAFFINEURS VAN TRICHT te voldoen, behoudt KAASAFFINEURS VAN TRICHT zich het recht voor om elke verdere levering van Producten onmiddellijk te schorsen en/of om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen/opdrachten als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de schadevergoeding zoals voorzien in artikel 4.1 is verschuldigd. KAASAFFINEURS VAN TRICHT kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden en/of enige schadevergoeding verschuldigd zijn.    Levertermijnen worden alleszins geschorst zolang de Klant niet tot betaling is overgegaan.
 • Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant. Dit onverminderd het recht van KAASAFFINEURS VAN TRICHT zich te beroepen op andere rechten onder huidige algemene voorwaarden.

5. Elektronische facturatie

 1. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door KAASAFFINEURS VAN TRICHT, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

6. Levering

 1. KAASAFFINEURS VAN TRICHT spant zich er redelijkerwijs voor in de door haar genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (lever)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering (indicatief) en niet bindend.  

 2. In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een uiterste (lever)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt KAASAFFINEURS VAN TRICHT wegens tijdsoverschrijding slechts in verzuim nadat de Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de Klant KAASAFFINEURS VAN TRICHT een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op hetgeen werd overeengekomen) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat KAASAFFINEURS VAN TRICHT in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 3. Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van KAASAFFINEURS VAN TRICHT.  

 4. De Producten worden geleverd volgens de incoterm  ex works  (af fabriek) geldende op datum van de overeenkomst tussen partijen, zijnde in de lokalen van KAASAFFINEURS VAN TRICHT.  

 5. De bewaring van de producten in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de Klant. De goederen worden verzonden op risico van de Klant.  

 6. De Klant is ertoe gehouden om de goederen te inspecteren bij de levering.  

 7. Klachten dienen uiterlijk 5 werkdagen na levering te worden geformuleerd per aangetekend schrijven aan KAASAFFINEURS VAN TRICHT, dit op straffe van verval.  

7. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van KAASAFFINEURS VAN TRICHT is beperkt tot de factuurwaarde (excl. BTW) van de door KAASAFFINEURS VAN TRICHT geleverde Producten, waarop het schadegeval betrekking heeft, en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de factuurwaarde bepaald op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van KAASAFFINEURS VAN TRICHT voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan 25.000 EUR (vijfentwintigduizend euro) bedragen.
 • KAASAFFINEURS VAN TRICHT is niet aansprakelijk voor:
  –  indirecte, onrechtstreekse of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot inkomstenderving en schade aan derden of enige andere vervolgschade door de Producten van KAASAFFINEURS VAN TRICHT veroorzaakt);
  – gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. In ieder geval is de Klant gebonden door een vrijwaringsplicht ten aanzien van KAASAFFINEURS VAN TRICHT in het geval laatstgenoemde wordt aangesproken door een derde;
  – schade ontstaan ten gevolge het gebruik van de Producten op een andere wijze dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd;

– schade ontstaan door een verkeerde inlichting uitgaande van de Klant aan de eindklant inzake de samenstelling van de Producten (o.a. inzake allergieën en intoleranties);  
–  schade ontstaan door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Klant aan KAASAFFINEURS VAN TRICHT verstrekte of voorgeschreven gegevens e.d., door aanwijzingen of instructies van of namens de Klant;
– bijkomende schade ontstaan door verdere aanwending of toepassing door de Klant na de vaststelling van een gebrek;
– schade ontstaan ten gevolge van verkeerde opslag/bewaring van de Producten na de levering maar voorafgaandelijk aan het gebruik van de Producten door de Klant of een door de Klant aangewezen derde;
–  schade ontstaan ten gevolge van het niet-opvolgen van het door KAASAFFINEURS VAN TRICHT eventueel verleende advies, dewelke zij steeds op vrijblijvende basis verstrekt;
–  schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van artikel 11;
–  vertragingen m.b.t. leveringen (incl. bijkomende kosten die hieruit voor de Klant voortvloeien), opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van KAASAFFINEURS VAN TRICHT, de Klant of enige andere derde;


 • De in artikel 10.1 tot en met 10.2 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van KAASAFFINEURS VAN TRICHT welke in deze algemene of in de overeenkomst zijn beschreven, geheel onverlet.

 • De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van KAASAFFINEURS VAN TRICHT.
 • Tenzij nakoming door KAASAFFINEURS VAN TRICHT blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van KAASAFFINEURS VAN TRICHT wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien de Klant KAASAFFINEURS VAN TRICHT onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt geboden om de aan de tekortkoming te verhelpen en KAASAFFINEURS VAN TRICHT ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat KAASAFFINEURS VAN TRICHT in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 • Iedere vordering tot schadevergoeding tegen KAASAFFINEURS VAN TRICHT vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Klant voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 • Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan KAASAFFINEURS VAN TRICHT zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 • De Klant zal KAASAFFINEURS VAN TRICHT vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering van derden voor schade veroorzaakt door de gekochte Producten, zelfs in geval van zichtbare of verborgen gebreken en zelfs mits zware fout in hoofde van KAASAFFINEURS VAN TRICHT.

8. Niet-afwerving

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals een jaar na het einde daarvan zal de Klant zich ervan onthouden om medewerkers of aangestelden van KAASAFFINEURS VAN TRICHT, ongeacht hun hoedanigheid, die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken in welke hoedanigheid dan ook, tenzij mits voorafgaand en schriftelijk akkoord van KAASAFFINEURS VAN TRICHT.    
 • Bij een inbreuk op dit artikel zal de Klant minstens en forfaitair het bruto jaarloon van de betrokken medewerker of aangestelde verschuldigd zijn, onverminderd het recht van KAASAFFINEURS VAN TRICHT om hogere reële schade te vorderen, en onverminderd andere vorderingen die KAASAFFINEURS VAN TRICHT kan stellen op grond van de wet of de overeenkomst tussen partijen.

9. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. De Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft niet aan een derde overdragen, tenzij mits schriftelijk akkoord van KAASAFFINEURS VAN TRICHT.
 • KAASAFFINEURS VAN TRICHT is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen op grond van de overeenkomst over te dragen.

 • KAASAFFINEURS VAN TRICHT is bevoegd om bij uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden door inhuur van personeel. KAASAFFINEURS VAN TRICHT blijft in dat geval jegens de Klant volledig verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de diensten en alle overige verplichtingen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (Weens Koopverdrag, CISG, Wenen 11 april 1980) en elke andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan.

 2. Bij geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van KAASAFFINEURS VAN TRICHT om het geschil te brengen voor de zetel of woonplaats van de verweerder. 

11. Retour

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument in de zin van artikel VI. 45 e.v. (verkoop op afstand) van het Wetboek Economisch Recht artikelen via de Webshop van Kaasaffineurs Van Tricht:

De consument heeft het recht aan Kaasaffineurs Van Tricht mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of levering van het betreffende artikel.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Kaasaffineurs Van Tricht via een schrijven of via een e-mail. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier. Gedurende deze termijn dient de klant zorgvuldig om te gaan met de bestelling en de verpakking. De klant dient  de artikelen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de afhaling of levering op zijn kosten terug te bezorgen aan Kaasaffineurs Van Tricht ofwel persoonlijk ofwel via koerier.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde niet-geopende verpakking bevinden, samen met alle geleverde toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Na ontvangst van de terugname zal Kaasaffineurs Van Tricht binnen de 14 kalenderdagen de betaalde sommen voor de teruggenomen artikelen terugstorten.

Voormeld herroepingsrecht is niet van toepassing in de gevallen die expliciet bij wet zijn voorzien, met inbegrip van zonder hiertoe beperkt te zijn:

 • bij levering van goederen die snel bederven of beperkt houdbaar zijn;
 • bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Kaasaffineurs Van Tricht behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om volgende artikelen niet terug te nemen dan wel hiervoor een verrekening te doen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden